Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.27* trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Lực căng...

Bài 7.27* trang 77 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Lực căng bề mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu .Lực căng bề mặt của nước thực...

Bài 7.27* trang 77 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm . Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm . Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia . Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm dịch chuyển tịnh tiến 2 cm. Cho biết \(\sigma (nước) = 72,{8.10^{ – 3}}N/m;\) \(\sigma (rượu) = 24,{1.10^{ – 3}}N/m.\)

Quảng cáo

Lực căng bề mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu .Lực căng bề mặt của nước thực hiện công dương A1 = 0,0728.0,04.0,02 = 582,4.10-7J. Lực căng bề mặt của rượu thực hiện công âm A= -0,0241.0,04.0,02 = -192,8.10-7J.

Vậy công tổng cộng là :A = 582,4.10-7-192,8.10-7 = 389,6.10-7J.

Quảng cáo