Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.30 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.30 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trường hợp nào mực chất lỏng dâng lên cao nhất trong ống mao dẫn ?...

Bài 7.30 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Đối với xăng \({\sigma _4} = 0,029N/m;{\rho _4} = 700kg/{m^3}.\). CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trường hợp nào mực chất lỏng dâng lên cao nhất trong ống mao dẫn ?

A. Ống mao dẫn có đường kính 2 mm nhúng vào nước.

B. Ống mao dẫn có đường kính 1 mm nhúng vào rượu.

C. Ống mao dẫn có đường kính 1 mm nhúng vào ete.

D. Ống mao dẫn có đường kính 1,5 mm nhúng vào xăng.

Quảng cáo

Cho biết: Đối với nước \({\sigma _1} = 0,072N/m;{\rho _1} = 1000kg/{m^3}.\)

Đối với rượu \({\sigma _2} = 0,022N/s;{\rho _2} = 790kg/{m^3}.\)

Đối với ete \({\sigma _3} = 0,017N/m;{\rho _3} = 710kg/{m^3}.\)

Đối với xăng \({\sigma _4} = 0,029N/m;{\rho _4} = 700kg/{m^3}.\)

Các chất lỏng này đều dính ướt ống mao dẫn .

Trường hợp A, mực chất lỏng dâng cao 14,7 mm.

Quảng cáo