Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.31 trang 78 SBT Vật Lý 10 nâng cao thể...

Bài 7.31 trang 78 SBT Vật Lý 10 nâng cao thể dùng hiện tượng nóng chảy để phân biệt...

Bài 7.31 trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Tìm câu sai trong các câu câu dưới đây .

Ta có thể dùng hiện tượng nóng chảy để phân biệt

A. chất rắn đơn tinh thể với chất rắn đa tinh thể .

Quảng cáo

B. chất rắn đơn tinh thể với chất rắn vô định hình.

C. chất rắn đa tinh thể với chất rắn vô định hình .

D. chất rắn kết tinh với chất rắn vô định hình .

Chọn đáp án A.

Quảng cáo