Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.33* trang 78 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII:...

Bài 7.33* trang 78 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ...

Bài 7.33* trang 78 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. D. Cả ba câu trên đều đúng.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Câu nào sau đây là đúng ?

A. Cung nhiệt cho một khối chất luôn làm tăng thể tích của khối chất đó .

B. Cung nhiệt cho một khối lượng chất luôn làm nhiệt độ tăng  nhiệt độ của khối chất đó .

C. Cung nhiệt cho một khối chất là sự truyền năng lượng cho khối chất đó .

Quảng cáo

D. Cả ba câu trên đều đúng.

– Câu A không đúng vì có khi cung nhiệt cho khối chất mang thể tích của nó không những không tăng mà còn giảm đi. Chẳng hạn ta cung nhiệt để làm nóng chảy một cục nước đá.Vì thể tích riêng của nước đá lớn hơn thể tích riêng của nước nên khi cục đá tan ra thì thể tích của nó giảm .

– Câu B không đúng vì khi ta cung nhiệt để khối lượng chất chuyển thể ( nóng chảy chẳng hạn ) thì nhiệt độ của khối chất đang nóng chảy không đổi .

– Câu C đúng vì cung nhiệt là sự truyền năng lượng dưới dạng truyền nhiệt .

– Câu D không đúng vì trong 3 câu trên chỉ có một câu đúng .

Quảng cáo