Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 7 trang 110 Sinh học 10 NC: Trong tế bào thực...

Câu 7 trang 110 Sinh học 10 NC: Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là những loại bào quan nào ?...

Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai. Giải bài tập Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là những loại bào quan nào ? So sánh cấu trúc hai loại bào quan đó.

* Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là ti thể và lục lạp.

* Sự giống nhau và khác nhau giữa ti thể và lục lạp :

Quảng cáo

– Giống nhau :

+ Là những bào quan có màng kép (2 màng).

+ Có nguồn gốc cộng sinh.

+ Có chức năng chuyển hoá năng lượng.

– Khác nhau :

+ Ti thể : Có mào răng lược, hô hấp hiếu khí (chuyển hoá năng lượng trong chất dinh dưỡng thành năng lượng ATP).

+ Lục lạp : Có hạt chứa tilacôit, quang hợp (chuyển hóa quang năng thành hoá năng trong chất dinh dưỡng).

Quảng cáo