Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam...

Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam giác ABC . Hãy xác định các vectơ...

Cho tam giác ABC . Hãy xác định các vectơ. Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 1. Cho tam giác \(ABC\) . Hãy xác định các vec tơ

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} \,\,;\,\,\,\,\,\,\overrightarrow {CB} + \overrightarrow {BA} \,\,;\,\,\,\,\,\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CA} \,\,;\,\,\,\,\overrightarrow {BA} + \overrightarrow {CB} \,\,;\, \cr
& \overrightarrow {BA} + \overrightarrow {CA} \,\,;\,\,\,\,\,\,\,\overrightarrow {CB} – \overrightarrow {CA} \,\,;\,\,\,\,\,\overrightarrow {AB} – \overrightarrow {CB} \,\,;\,\,\,\,\overrightarrow {BC} – \overrightarrow {AB} \,\,\, \cr} \)                

Quảng cáo

Ta có  

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} \,\, = \overrightarrow {AC} \,\,\,\,\, \cr
& \overrightarrow {CB} + \overrightarrow {BA} \,\, = \overrightarrow {CA} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {CA} \,\, = \,\overrightarrow {CA} \, + \,\overrightarrow {AB} \, = \,\overrightarrow {CB} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& \overrightarrow {BA} + \overrightarrow {CB} \,\, = \overrightarrow {CB} + \overrightarrow {BA} = \overrightarrow {CA} \cr} \)         

\(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BD} \) (Với \(D\) thỏa mãn \(\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {AD} \), tức \(D\) là điểm đối xứng với \(C\) qua \(A\)).

\(\eqalign{
& \overrightarrow {CB} – \overrightarrow {CA} = \overrightarrow {AB} \cr
& \overrightarrow {AB} – \overrightarrow {CB} = \overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} = \overrightarrow {AC} \cr} \)

\(\overrightarrow {BC}  – \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BE} \) (Với \(E\) là điểm sao cho \(BCEA\) là hình bình hành).

Quảng cáo