Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 14 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm nghiệm...

Bài 14 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm....

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.. Bài 14 trang 78 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai một ẩn

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau chính xác đến hàng phần trăm.

a) \({x^2}– 5,6x + 6,41 = 0\);

b) \(\sqrt 2 {x^2} + 4\sqrt 3 x – 2\sqrt 2  = 0\)

a) \(Δ = 5,6^2 – 4.6,41 = 31,36 – 25,64 = 5,72\)

Quảng cáo

Phương trình có hai nghiệm phân biệt :

\({{x_1} = {\rm{ }}{{5,6 – \sqrt {5,72} } \over 2} \approx 1,60}\)

\({{x_2} = {{5,6 + \sqrt {5,72} } \over 2} \approx 4}\)

b) Viết phương trình dưới dạng tương đương:

\(\matrix{
2{x^2} + 4\sqrt 6 x-4 = 0 \hfill \cr
\Leftrightarrow {x^2} + 2\sqrt 6 x-2 = 0 \hfill \cr} \)

\(Δ’ = 6 + 2 = 8\), phương trình có hai nghiệm phân biệt :

\(\eqalign{
& {x_1} = – \sqrt 6 – \sqrt 8 \approx – 5,28 \cr
& {x_2} = – \sqrt 6 + \sqrt 8 \approx 0,28 \cr} \)

Quảng cáo