Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 23 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các...

Câu 23 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình...

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình. Câu 23 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Đại cương về bất phương trình

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình \(2x – 1 ≥ 0\).       

\(2x – 1 + {1 \over {x – 3}} \ge {1 \over {x – 3}}\) và \(2x – 1 – {1 \over {x + 3}} \ge  – {1 \over {x + 3}}\)

Quảng cáo

Tập nghiệm của bất phương trình \(2x – 1 \ge 0\) là \(S = {\rm{[}}{1 \over 2}; + \infty )\)

Tập nghiệm của \(2x – 1 + {1 \over {x – 3}} \ge {1 \over {x – 3}}\) là

\(S = {\rm{[}}{1 \over 2}; + \infty )\)\(\backslash \left\{ 3 \right\}\)

Tập nghiệm của \(2x – 1 – {1 \over {x + 3}} \ge  – {1 \over {x + 3}}\) là \(S = {\rm{[}}{1 \over 2}; + \infty )\)

Vậy \(2x – 1 \ge 0 \Leftrightarrow 2x – 1 – {1 \over {x + 3}} \ge  – {1 \over {x + 3}}\)

Quảng cáo