Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10: Hãy biểu diễn...

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10: Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6....

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10. Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6.

Quảng cáo

\(3x – 2y = 6 \Leftrightarrow y = {3 \over 2}x – 3\)

Tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6 là đường thẳng \(y = {3 \over 2}x – 3\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10