Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 64 Toán đại lớp 10:  

Câu hỏi 3 trang 64 Toán đại lớp 10:  ...

Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10. Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

a) Có mấy cách giải hệ phương trình

 

\(\left\{ \matrix{
4x – 3y = 9 \hfill \cr
2x + y = 5 \hfill \cr} \right.\)

b) Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình:

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{
3x – 6y = 9 \hfill \cr
– 2x + 4y = – 3 \hfill \cr} \right.\)

Có nhận xét về nghiệm của hệ phương trình này ?

a) Có 2 cách là cộng đại số và thế

b)

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
3x – 6y = 9 \hfill \cr
– 2x + 4y = – 3 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
6x – 12y = 18 \hfill \cr
– 6x + 12y = – 9 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x – 6y = 9 \hfill \cr
0x + 0y = 9 \hfill \cr} \right. \cr} \)

⇒ hệ phương trình vô nghiệm do phương trình 0x + 0y = 9 vô nghiệm.

Nhận xét: Hệ phương trình trên vô nghiệm.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10