Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5

Quảng cáo
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)

Luyện tập

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng...
Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh - Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11. Trình bày nhiệm vụ của quốc...
Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
Bài 5 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn. Từ khai triển biểu thức ...
Câu 3 trang 55 SGK Hóa 11 Nâng cao, Sơ đồ phản ứng sau cho thấy rõ vai trò của thiên nhiên và con...
Bài 12: Axit Nitric và muối Nitrat - Câu 3 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Sơ đồ phản ứng sau cho...
Bài II.8 trang 31 SBT Vật Lý 11: Cho mạch điện có sơ đồ như Hình II. 1, trong đó bộ nguồn có suất...
Cho mạch điện có sơ đồ như Hình II. 1, trong đó bộ nguồn có suất điện động Eb = 42,5 V và điện...
Câu 5 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Hãy gọi tên những mạch cacbon sau:
Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ - Câu 5 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy gọi tên...