Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ,...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động...
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 1 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của...
Ion nitrua \({N^{3 – }}\) có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào? Hãy viết cấu hình elect
Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao , Lập các phương trình hóa học sau và...
Lập các phương trình hóa học sau và cho biết  thể hiện tính chất gì ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5
Câu 2 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy...
a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần ?
Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)
Câu 5 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao , Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng...
Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một trong những tạp chất: clo, hiđro, clorua, hiđro sunfua ? Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.

Luyện tập

Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách
Bài 3 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'cạnh a.... Bài 3. Cho hình lập phương (ABCD.A'B'C'D')...
Câu 18 trang 53 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi. Mặt phẳng (P) đi...
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi. Mặt phẳng (P) đi qua SA và chia đáy hình chóp thành hai phần...
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học Văn 11 tập 1 – câu 1, 2 trang 44
Giải câu 1, 2 trang 44 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Nhận xét về “lẽ ghét thương” của nhân vật ông Quán trong...