Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC

Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ,...

Bài 10: Nitơ – Câu 3 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro,

Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động...

Bài 10: Nitơ – Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?

Câu 1 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của...

Bài 10: Nitơ – Câu 1 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí

Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao , Lập các phương trình hóa học...

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ – Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Lập các phương trình hóa học

Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa...

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ – Câu 4 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Tại sao trong các hợp chất nitơ

Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có...

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ – Câu 3 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Nêu một số hợp chất trong đó

Câu 2 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy...

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ – Câu 2 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Dựa vào độ âm điện của các

Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên...

Bài 9: Khái quát về nhóm Nitơ – Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Viết cấu hình electron nguyên tử của

Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra...

Bài 10: Nitơ – Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở

Câu 5 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao , Viết phương trình hóa học vủa các...

Bài 10: Nitơ – Câu 5 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy

Luyện tập

Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 7 trang 157 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm. 7....
Câu 19 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau
Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau . Câu 19 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài...
Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát để thấy được tâm...
Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát - Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong Bài...