Hóa lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài tập SGK Hóa lớp 11 Nâng cao. Hướng dẫn giải chi tiết 64 bài học Hóa Học 11 nâng cao (9 chương) trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI CHƯƠNG II: NHÓM NITƠ CHƯƠNG III: NHÓM CACBON CHƯƠNG IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
CHƯƠNG V: HIĐROCABON NO CHƯƠNG VI: HIĐROCABON KHÔNG NO CHƯƠNG VII: HIĐROCABON THƠM. NGUỒN HIĐROCABON THIÊN NHIÊN CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL CHƯƠNG IX: ANĐEHIT – XETON AXIT CACBONXYLIC
Câu 3 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia...
Xuất phát từ nhiệt phân li thành nguyên tử  của các phân tử cho dưới đây, hãy cho biết ở điều kiện thường chất nào (nitơ, hiđro, oxi, clo) tham gia phản ứng hóa học khó nhất v
Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?
Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?
Câu 1 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao, cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào
Ion nitrua \({N^{3 – }}\) có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào? Hãy viết cấu hình elect
Câu 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao , Lập các phương trình hóa học sau và cho biết thể hiện tính...
Lập các phương trình hóa học sau và cho biết  thể hiện tính chất gì ?
Câu 4 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4,...
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5 ?
Câu 3 trang 36 Hóa 11 Nâng cao, Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3,...
Nêu một số hợp chất trong đó nitơ và photpho có số oxi hóa -3, +3, +5
Quảng cáo


Câu 2 trang 36 SGK Hóa 11 Nâng cao, Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:
a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần ?
Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
Câu 6 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc) và nồng...
Trộn 200,0ml dung dịch nitrit 3,0M với 200,0ml dung dịch amoni clorua 2,0M rồi đun nóng cho đến khi phản ứng thực hiện xong. Xác định thể tích của khí nitơ sinh ra (đo ở đktc)
Câu 5 trang 40 SGK Hóa 11 Nâng cao , Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.
Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một trong những tạp chất: clo, hiđro, clorua, hiđro sunfua ? Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.

Luyện tập

Bài 4 trang 172 sgk hóa học 121, Viết phương trình hóa học tổng quát
Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Bài 4 trang 172 sgk hóa học 121. Viết phương trình hóa học tổng quát... ...
Bài 23.10* trang 59 SBT Vật Lý 11: Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt trong cùng một mặt phảng với
Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt trong cùng một mặt phảng với một mạch điện như Hình 23.3. Xác định chiều...
Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ
Tiết 2. EU - Hợp tác liên kết để cùng phát triển - Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Tổ hợp công...
Bài 2 trang 101 Sách bài tập Sinh 11: Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.
Bài 2 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật. ...
Bài 1.40 trang 40 bài tập SBT Hình học 11: Gọi A’, B’ và C’ tương ứng là ảnh của ba điểm A, B...
Gọi A’, B’ và C’ tương ứng là ảnh của ba điểm A, B và C qua phép đồng dạng. . Bài 1.40 trang...