Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.27 trang 11 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 1.27 trang 11 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 (C) 1                                     (D) 0...

Câu 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (C) 1                                     (D) 0. Bài 3. Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

a) \(\sqrt 3 \sin {15^o} + \cot {15^o} – \sqrt 2 \)  bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                                  (B) \(\sqrt 2 \)

(C) 1                                     (D) 0

Quảng cáo

b) \({1 \over {\sin {\pi  \over 9}}} – {1 \over {\sqrt 3 \cos {\pi  \over 9}}}\) bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                                      (B) \({2 \over {\sqrt 3 }}\)

(C) \({4 \over {\sqrt 3 }}\)                                      (D) \( – 2\sqrt 3 \)

Giải

Bằng cách đưa biểu thức \(a\sin x + b\cos x\) về dạng C \(\sin \left( {x + \alpha } \right)\) dễ thấy

a) (D)                                                   b) (C) 

Quảng cáo