Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.4 trang 7 SBT Đại số nâng cao lớp 11

Câu 1.4 trang 7 SBT Đại số nâng cao lớp 11...

Câu 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. c) Hàm số \(y =  – \cos x\left( {2x + {\pi  \over 3}} \right)\) trên đoạn \(\left[ { – {{2\pi } \over 3};{\pi  \over 3}} \right]\). Bài 1: Các hàm số lượng giác

a) Các hàm số \(y =  – \sin x,y = \cos x – 1\) trên đoạn \(\left[ { – \pi ;\pi } \right]\)

b) Hàm số \(y = 2\sin x\left( {x + {\pi  \over 3}} \right)\) trên đoạn \(\left[ { – {{4\pi } \over 3};{{2\pi } \over 3}} \right]\)

c) Hàm số \(y =  – \cos x\left( {2x + {\pi  \over 3}} \right)\) trên đoạn \(\left[ { – {{2\pi } \over 3};{\pi  \over 3}} \right]\)

Giải

a)

Quảng cáo

b)

c)

 

Quảng cáo