Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.1 trang 6 SBT Đại số nâng cao lớp 11

Câu 1.1 trang 6 SBT Đại số nâng cao lớp 11...

Câu 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (C) \(x \ne k\pi ,k \in Z\)                          (D) \(x = k2\pi ,k \in Z\). Bài 1: Các hàm số lượng giác

a) Hàm số \(y = \tan \left( {{\pi  \over 2}\cos x} \right)\) chỉ không xác định tại:

(A) \(x = 0\)                                        (B) \(x = 0\) và \(x = \pi \)

(C) \(x = k{\pi  \over 2}\left( {k \in } Z\right)\)                      (D) \(x = k\pi \left( {k \in Z} \right)\)

b) Hàm số \(y = \sqrt {\cos x – 1}  + 1-{\cos ^2}x\) chỉ xác định khi:

Quảng cáo

(A) \(x \ne {\pi  \over 2} + k\pi ,k \in Z\)                 (B) \(x = 0\)

(C) \(x \ne k\pi ,k \in Z\)                          (D) \(x = k2\pi ,k \in Z\)

c) Tập xác định của hàm số \(y = {1 \over {\sin x}} – {1 \over {\cos x}}\) là

(A) \(R\backslash \left\{ {k\pi |k \in Z} \right\}\)                     (B) \(R\backslash \left\{ {k2\pi |k \in Z} \right\}\)

(C) \(R\backslash \left\{ { – {\pi  \over 2} + k\pi |k \in Z} \right\}\)       (D) \(R\backslash \left\{ {k{\pi  \over 2} + |k \in Z} \right\}\)

Giải

a) Chọn D                      b) chọn D                    c) Chọn D

Quảng cáo