Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.51 trang 16 SBT Đại số nâng cao lớp 11

Câu 1.51 trang 16 SBT Đại số nâng cao lớp 11...

Câu 1.51 trang 16 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hãy chọn câu trả lời đúng.. Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Cho biết mỗi đồ thị sau là đồ thị hàm số có dạng

\(y = A\cos \left( {x + \alpha } \right) + B\) (\(A,B,\alpha \) là những hằng số)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

a) Đồ thị ở hình 1.4 là đồ thị của hàm số

(A) \(y = \cos x\)                      (B) \(y = 2\cos x – 1\)

Quảng cáo

 (C) \(y = 2\cos x + 1\)         (D) \(y = \cos \left( {x – {\pi  \over 2}} \right) + 1\)

 

b) Đồ thị ở hình 1.5 là đồ thị hàm số

(A) \(y =  – 2\cos x\)                    (B) \(y =  – \cos x – 1\)

(C) \(y =- \cos \left( {x – \pi } \right) – 1\)     (D) \(y = \cos \left( {x + {\pi  \over 2}} \right) – 1\)

Giải

a) (D)                                    b) (B)

Quảng cáo