Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao...

Câu 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án (C) vì \(P = {{2\cos {{30}^o}\cos {{40}^o}} \over {\cos \left( {{{35}^o} + {5^o}} \right)}} = 2\cos {30^o} = \sqrt 3 \). Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Nếu \(P = {{\cos {{70}^o} + \cos {{10}^o}} \over {\cos {{35}^o}\cos {5^o} – \sin {{35}^o}\sin {5^o}}}\) thì

Quảng cáo

(A) \(P = 2\cos {40^o}\)                             (B) \(P = 1\)

(C) \(P = \sqrt 3 \)                                      (D) \(P = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

Giải

Chọn phương án (C) vì \(P = {{2\cos {{30}^o}\cos {{40}^o}} \over {\cos \left( {{{35}^o} + {5^o}} \right)}} = 2\cos {30^o} = \sqrt 3 \)

Quảng cáo