Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 1.55 trang 17 SBT Đại số nâng cao lớp 11

Câu 1.55 trang 17 SBT Đại số nâng cao lớp 11...

Câu 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Gọi X là tập nghiệm của phương trình \(\cos \left( {{x \over 2} + {{15}^o}} \right) = \sin x.\) Khi đó

(A) \({240^o} \in X\)                            (B) \({290^o} \in X\)

Quảng cáo

(C) \({220^o} \in X\)                            (D) \({200^o} \in X\)

Giải

Chọn phương án (B) vì với \(x = {290^o}\), ta có 

\(\cos \left( {{x \over 2} + {{15}^o}} \right) = \cos {160^o} =  – \cos {20^o}\) và \(\sin {290^o} =  – \sin {70^o} =  – \cos {20^o}\)

Quảng cáo