Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.35 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.35 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất...

Câu 2.35 trang 66 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. \((3 – 4 – 5 – 6 – 7),..(10 – J – Q – K – A)\). Mỗi bộ trên có \(4.4.4.4.4 = 1024\) cách chọn.. Bài 4 5: Biến cố và xác suất của biến cố – Các quy tắc tính xác suất

Chọn ngẫu nhiên 5 quân bài. Tính xác suất để trong xấp bài này 5 quân lập thành một bộ tiến liên tiếp (là các bộ \(\left( {A – 2 – 3 – 4 – 5} \right)\,\,\,\left( {2 – 3 – 4 – 5 – 6} \right),..\)

\(\left( {10 – J – Q – K – A} \right)\)) (Quân A (át) được coi là vừa là quân lớn nhất vừa là quân bé nhất).

Quảng cáo

 Có 10 bộ tiến lên tiếp là \((A – 2 – 3 – 4 – 5),\,\,\,(2 – 3 – 4 – 5 – 6),\)

\((3 – 4 – 5 – 6 – 7),..(10 – J – Q – K – A)\). Mỗi bộ trên có \(4.4.4.4.4 = 1024\) cách chọn.

Xác suất là: \(P = {{1024} \over {C_{52}^5}}\)

Quảng cáo