Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.56 trang 69 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Trong...

Câu 2.56 trang 69 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm...

Câu 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn (C). Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

(A) 120                                     (B) 168 

Quảng cáo

(C) 204                                    (D) 216

Chọn (C)

Một tập hợp con ba phần tư của tập hợp \(\left\{ {1,2,..9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu tăng. Một tập hợp con ba phần tử con của \(\left\{ {0,1,2,..9} \right\}\) tương ứng với một số có ba chữ số đơn điệu giảm.

Vậy có \(C_9^3 + C_{10}^3 = 204\) số cần tìm.

Quảng cáo