Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất...

Câu 2.59 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Chọn ngẫu nhiên 6 số nguyên dương trong tập {1, 2, 3,…,10} và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần (từ thấp lên cao). Gọi P là xác suất để số 3 được chọn và xếp ở vị trí thứ hai. Khi đó P là:

(A) \({1 \over {60}}\)                         (B) \({1 \over 6}\)                         

Quảng cáo

(C) \({1 \over 3}\)                          (D) \({1 \over 2}\)

Chọn (C)

Số trường hợp cụ thể: \(C_{10}^6 = 210.\) Có hai số bé hơn 3 và 7 số lớn hơn 3. Ta cần chọn 1 số bé hơn 3 và 4 số lớn hơn 3. Số cách là \(C_1^1C_7^4 = 70.\) Vậy \(P = {{70} \over {210}} = {1 \over 3}.\)

Quảng cáo