Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.61 trang 70 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.61 trang 70 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất...

Câu 2.61 trang 70 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. (A) \({{10} \over {216}}\)                                    (B) \({{15} \over {216}}\)   . Ôn tập chương II – Tổ hợp và xác suất

Một con súc sắc cân đối được gieo ba lần. Gọi P là xác suất để tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba. Khi đó P bằng:

(A) \({{10} \over {216}}\)                                    (B) \({{15} \over {216}}\)                               

(C) \({{16} \over {216}}\)                                    (D) \({{12} \over {216}}\)

Quảng cáo

Chọn (B)

Các kết quả thuận lợi cho biến cố đang xét là \(\left( {1,1,2} \right)\left( {1,2,3} \right),\left( {2,1,3} \right),\left( {2,2,4} \right),\left( {3,1,4} \right),\left( {1,3,4} \right),\)

\(\left( {4,1,5} \right),\left( {1,4,5} \right),\left( {3,2,5} \right),\left( {2,3,5} \right),\left( {5,1,6} \right),\)

\(\left( {1,5,6} \right),\left( {4,2,6} \right),\left( {3,3,6} \right).\)

Vậy \(P = {{15} \over {216}}.\)

Quảng cáo