Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.13 trang 87 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 3.13 trang 87 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Bài 2. Dãy số...

Câu 3.13 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) Ta có \({u_{n + 1}} = n + 1 = 2n – n + 1 = 2{u_n} – n + 1\left( {\forall n \ge 1}. Bài 2. Dãy số

Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) và \(\left( {{v_n}} \right),\) với \({u_n} = n\) và \({v_n} = {2^n} + n\)

a) Chứng minh rằng  với mọi \(n \ge 1\), ta luôn có

\({u_{n + 1}} = 2{u_n} – n + 1\) và \({v_{n + 1}} = 2{v_n} – n + 1\)

Quảng cáo

b) Em có thể rút ra nhận xét gì từ kết quả đã chứng minh được ở phần a) ?

a) Ta có \({u_{n + 1}} = n + 1 = 2n – n + 1 = 2{u_n} – n + 1\left( {\forall n \ge 1} \right)\)

\({v_{n + 1}} = {2^{n + 1}} + n + 1 = 2.\left( {{2^n} + n} \right) – n + 1 \)

         \(= 2{v_n} – n + 1\left( {\forall n \ge 1} \right)\)

b) Hai dãy có cùng công thức truy hồi.

Quảng cáo