Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 3.10 trang 87 SBT Đại số nâng cao lớp 11

Câu 3.10 trang 87 SBT Đại số nâng cao lớp 11...

Câu 3.10 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Vì \({A_n}\) nằm trên đường thẳng \(x = n\) nên hoành độ của nó bằng n. Vì \({A_n}\) nằm trên đồ thị (C) nên tung độ. Bài 2. Dãy số

Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị (C) của hàm số \(y = {{2x – 1} \over {2{x^2} + 1}}\)

Với mỗi số nguyên dương n, gọi \({A_n}\) là giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng \(x = n\)

Quảng cáo

Xét dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n}\) là tung độ của điểm \({A_n}\). Hãy tìm công thức xác định số hạng tổng quát của dãy số đó.

Vì \({A_n}\) nằm trên đường thẳng \(x = n\) nên hoành độ của nó bằng n. Vì \({A_n}\) nằm trên đồ thị (C) nên tung độ của nó được xác định bởi công thức

                                \({u_n} = {{2n – 1} \over {2{n^2} + 1}}\)

Quảng cáo