SBT Toán 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao
Câu 3.44 trang 92 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cho cấp số cộng tăng
Kí hiệu d là công sai của \({S_{15}}\) là tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Vì \(({u_n})\) là cấp số cộng tăng nên \(d > 0.\)...
Câu 3.45 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
b) Hãy tính \({u_3},{u_4},{u_5}\) và \({u_6}.\)...
Câu 3.37 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho một cấp số cộng có 7 số hạng...
Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ n của cấp số cộng đã cho....
Câu 3.41 trang 92 SBT Đại số 11 Nâng cao: Hãy tính các tổng sau đây:
b) Tổng tất cả các số hạng của một cấp số cộng có số hạng đầu bằng \({1 \over 3}\), số hạng thứ hai bằng  \( – {1 \over 3}\) và số hạng cuối bằng \( – 2007.\)...
Câu 3.32 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ...
Xét dãy số \(({u_n})\) với \(u_n\) là tung độ của điểm \(A_n\). Chứng minh rằng dãy số \(({u_n})\) là một cấp số cộng. Hãy xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó....
Câu 3.34 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Cho một cấp số...
Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng đã cho. Theo giả thiết ta có \({u_2} = 3,{u_4} = 7,\) và theo yêu cầu của b...
Câu 3.35 trang 91 SBT Đại số 11 Nâng cao: Một cấp số cộng có 7 số hạng mà...
Với mỗi \(n \in \left\{ {1,2,3,4,5,6,7} \right\},\) kí hiệu \({u_n}\) là số hạng thứ \(n\)  của cấp số cộng cần tìm. Theo giả thiết của bài ra, ta có \({u_3} + {u_5} = 28\) và \({...
Câu 3.38 trang 91 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Cấp số cộng
Kí hiệu d là công sai của cấp số cộng đã cho. Ta có...
Câu 3.40 trang 92 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho cấp số cộng
Áp dụng. Hãy tìm một cấp số cộng có 7 số hạng mà số hạng thứ ba bằng 2 và tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 10....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...