Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.16 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.16 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic...

Bài 1.16 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 3.                  B. 4.                   C. 6.         . Bài 2. Lipit

Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic ( có axit \({H_2}S{O_4}\) làm xúc tác) có thể thu được tối đa mấy loại trieste?

A. 3.                  B. 4.                   C. 6.                    D. 5.

Đáp án. C

Quảng cáo