Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Bài 11 trang 224 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình trụ...

Bài 11 trang 224 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R,...

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, . Bài 11 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. Ôn tập cuối năm Hình học

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, trục là OO. Gọi MN là dây cung thay đổi của đường tròn tâm O sao cho MN = R. Kí hiệu N’ là hình chiếu của N trên mặt phẳng chứa đường tròn tâm O’. Gọi IJ lần lượt là trung điểm của OO‘ và MN.

1. Chứng minh rằng IJ là đường vuông góc chung của OO‘ và MN’ và độ dài IJ không đổi.

2. Chứng minh rằng mp(MNN‘) luôn tiếp xúc với một mặt trụ \({\rm T}\) cố định (tức giao của chúng là một đường sinh của \({\rm T}\).

Quảng cáo

1. Hai tam giác vuông OON‘ và OOM OO‘ chung và ON’ = OM nên chúng bằng nhau, từ đó IM = IN. Mặt khác JM = JN‘ nên IJ \( \bot \)MN.

Cũng dễ thấy các tam giác OMN‘ và ONM bằng nhau, từ đó OJ = OJ‘; mặt khác IO = IO’ nên IJ \( \bot \) OO’.

Vậy IJ là đường vuông góc chung của OO’MN’.

Goi K là trung điểm của MN thì \(OK = {{R\sqrt 3 } \over 2}\) và \(IJ = OK,\) tức là độ dài \(IJ\) không đổi.

2. Từ IJ = \({{R\sqrt 3 } \over 2}\) và IJ \( \bot \) OO’  suy ra điểm J thuộc mặt trụ có trục là OO‘ và bán kính mặt trụ bằng \({{R\sqrt 3 } \over 2}\).

Mặt khác từ IJ \( \bot \) MN‘, IJ \( \bot \) OO suy ra

IJ \( \bot \) mp(MNN‘), tức là mp(MNN‘) tiếp xúc với mặt trụ cố định có trục là OO‘, bán kính \({{R\sqrt 3 } \over 2}\).

Quảng cáo