Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.41 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao :Xác...

Câu 1.41 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao :Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường...

a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong. Câu 1.41 trang 18 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Bài 5. Đường tiệm cận của hàm số

a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong

                                    \(y = {{2{x^2} – 3x – 3} \over {x – 2}}\)                       (C)

b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \) và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY.

Quảng cáo

Giải

a) \(I\left( {2;5} \right)\)

b) Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {OI} \)

\(\left\{ \matrix{x = X + 2 \hfill \cr y = Y + 5 \hfill \cr}  \right.\)

Phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY là:

\(Y = 2X – {1 \over X}\)

Quảng cáo