Trang chủ Lớp 12 SBT Toán 12 Nâng cao Câu 1.70 trang 24 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho...

Câu 1.70 trang 24 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Cho hàm số f có đạo hàm là...

Cho hàm số f có đạo hàm là . Câu 1.70 trang 24 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao – Ôn tập chương 1 – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số f có đạo hàm là

             \(f'(x) = x{(x + 1)^2}{(x – 2)^4}\) với mọi  \(x\in R\)

Quảng cáo

Số điểm cực tiểu của hàm số f là

(A) 0                                        (B) 2

(C) 3                                        (D) 1

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo