Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.17 trang 7 SBT vật lí 12 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 1.17 trang 7 SBT vật lí 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng. Một con quay có momen quán tính quay đều (quanh...

Chọn đáp án đúng.
Một con quay có momen quán tính quay đều (quanh trục cố định) với tốc độ 50 vòng trong 6,3 s. Momen động lượng của con quay đối với trục quay bằng
. Câu 1.17 trang 7 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chọn đáp án đúng.

Một con quay có momen quán tính \(0,25kg.{m^2}\) quay đều (quanh trục cố định) với tốc độ 50 vòng trong 6,3 s. Momen động lượng của con quay đối với trục quay bằng

Quảng cáo

A. \(4kg.{m^2}/s.\)                               B. \(8,5kg.{m^2}/s.\)

C. \(13kg.{m^2}/s.\)                             D. \(12,5kg.{m^2}/s.\)

Giải

Chọn đáp án D.

\(\omega  = {{50.2\pi } \over {6.3}} = 50\,rad/s;L = I\omega  = 12,5\,kg.{m^2}/s.\)

Quảng cáo