Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.18 trang 8 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn đáp án...

Câu 1.18 trang 8 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng. Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và...

Chọn đáp án đúng.
Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m , bán kính của ròng rọc A bằng bán kính của ròng rọc B. Tỉ lệ giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B bằng
. Câu 1.18 trang 8 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chọn đáp án đúng.

Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m , bán kính của ròng rọc A bằng \({1 \over 3}\) bán kính của ròng rọc B.  Tỉ lệ \({{{I_A}} \over {{I_B}}}\) giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B bằng

Quảng cáo

A. \({4 \over 3}.\)                                 B. 9.                            

C. \({1 \over {12}}.\)                               D. \({1 \over {36}}.\)

Giải

Chọn đáp án D.

Quảng cáo