Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.23 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 1.23 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Điền các đại lượng chưa biết vào bảng sau...

Điền các đại lượng chưa biết vào bảng sau :. Câu 1.23 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Điền các đại lượng chưa biết vào bảng sau :

 

\(\gamma \)

\(\Delta \omega \)

\(\Delta t\)

a)

?

+4,5 rad/s

5,0 s

b)

\( + 0,5\,rad/{s^2}\)

0,1 rad/s

?

c)

\(3,14\,rad/{s^2}\)

? vòng/s

Quảng cáo

1,0 s

Giải

 

\(\gamma \)

\(\Delta \omega \)

\(\Delta t\)

a)

\(0,9\,\,rad/{s^2}\)

+4,5 rad/s

5,0 s

b)

\( + 0,5\,rad/{s^2}\)

0,1 rad/s

0,2 s

c)

\(3,14\,rad/{s^2}\)

0,5 vòng/s

1,0 s


Baitapsgk.com

Quảng cáo