Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.28 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một lực tiếp...

Câu 1.28 trang 9 SBT Lý 12 Nâng cao: Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một...

Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay được vòng đầu tiên. Tính momen quán tính của bánh xe đối với trục quay.. Câu 1.28 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay được vòng đầu tiên. Tính momen quán tính của bánh xe đối với trục quay.

Quảng cáo

Giải

\(M = I\gamma \)  với \(\gamma  = {{2\varphi } \over {{t^2}}} = {{2.2\pi } \over {16}} = 0,785\,\,rad/{s^2}\)

\( \Rightarrow F.R = I\gamma  \Rightarrow I = {{F.R} \over \gamma } = {{1,57.0,3} \over {0,785}} = 0,6\,\,kg.{m^2}\)

Quảng cáo