Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.31 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 1.31 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính đối với trục...

Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính đối với trục của nó.Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 5s. Bỏ qua mọi lực cản.. Câu 1.31 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một ròng rọc có bán kính 40 cm và có momen quán tính \(0,05\,kg.{m^2}\) đối với trục của nó.Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 5s. Bỏ qua mọi lực cản.

Giải

\(\eqalign{  & M = I\gamma \cr& \Rightarrow \gamma  = {M \over I} = {{F.R} \over I} = {{3,2.0,4} \over {0,05}} = 25,6\,\,rad/{s^2}.  \cr  & \omega  = \gamma  t= 25,6.5 = 128\,\,rad/s. \cr} \)

Quảng cáo