Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 114 Giải tích lớp 12: Tính diện tích...

Câu hỏi 1 trang 114 Giải tích lớp 12: Tính diện tích hình thang vuông được giới hạn các đường thẳng y = -2x – 1, y = 0, x = 1 và x =...

Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12. \(B\) là giao điểm của đường thẳng \(x = 1\) với đường thẳng \(y =  – 2x – 1\) thì \(B\left( {1; – 3} \right)\). Bài 2. Tích phân

Tính diện tích hình thang vuông được giới hạn các đường thẳng y = -2x – 1, y = 0, x = 1 và x = 5.

So sánh với diện tích hình thang vuông trong câu hỏi 1 bài 2.

Vẽ hình, sử dụng công thức tính diện tích hình thang để tính toán.

Quảng cáo

Gọi \(A(1;0),B(5;0)\).

\(B\) là giao điểm của đường thẳng \(x = 1\) với đường thẳng \(y =  – 2x – 1\) thì \(B\left( {1; – 3} \right)\)

\(C\) là giao điểm của đường thẳng \(x = 5\) với đường thẳng \(y =  – 2x – 1\) thì \(C\left( {5; – 11} \right)\)

Diện tích hình thang \({S_{ABCD}} = \dfrac{{\left( {AB + CD} \right).AD}}{2}\) \( = \dfrac{{\left( {3 + 11} \right).4}}{2} = 28\).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12