Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 96 Giải tích lớp 12:  

Câu hỏi 5 trang 96 Giải tích lớp 12:  ...

Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12. \(\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\). Bài 1. Nguyên hàm

Lập bảng theo mẫu dưới đây rồi dùng bảng đạo hàm trang 77 và trong SGK Đại số và Giải tích 11 để điền vào các hàm số thích hợp vào cột bên phải.

\(f’\left( x \right)\)

\(f\left( x \right) + C\)

\(0\)

 

\(\alpha {x^{\alpha  – 1}}\)

 

\(\dfrac{1}{x}\)

 

\({e^x}\)

 

\({a^x}\ln a\left( {a > 0,a \ne 1} \right)\)

 

\(\cos x\)

 

\( – \sin x\)

 

\(\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\)

 

\( – \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\)

Quảng cáo

 

\(f’\left( x \right)\)

\(f\left( x \right) + C\)

\(0\)

\(C\)

\(\alpha {x^{\alpha  – 1}}\)

\({x^\alpha } + C\)

\(\dfrac{1}{x}\)

\(\ln \left| x \right| + C\)

\({e^x}\)

\({e^x} + C\)

\({a^x}\ln a\left( {a > 0,a \ne 1} \right)\)

\({a^x} + C\)

\(\cos x\)

\(\sin x + C\)

\( – \sin x\)

\(\cos x + C\)

\(\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}}\)

\(\tan x + C\)

\( – \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}}\)

\(\cot x + C\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12