Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 136 Giải tích lớp 12: Bài 3. Phép...

Câu hỏi 1 trang 136 Giải tích lớp 12: Bài 3. Phép chia số phức...

Câu hỏi 1 trang 136 SGK Giải tích 12. Ta có: \(z = 2 + 3i \Rightarrow \overline z  = 2 – 3i\).. Bài 3. Phép chia số phức

Cho \(z = 2 + 3i\). Hãy tính \(z + \overline z \) và \(z.\overline z \). Nêu nhận xét.

Tính \(\overline z\) rồi thực hiện các phép tính cộng, nhân số phức.

Quảng cáo

Ta có: \(z = 2 + 3i \Rightarrow \overline z  = 2 – 3i\).

Khi đó \(z + \overline z  = \left( {2 + 3i} \right) + \left( {2 – 3i} \right)\) \( = 2 + 3i + 2 – 3i = 4\)

\(z.\overline z  = \left( {2 + 3i} \right)\left( {2 – 3i} \right)\) \( = {2^2} – {\left( {3i} \right)^2} = 4 + 9 = 13\).

Nhận xét:

Tổng của hai số phức liên hợp của nhau là một số thực.

Tích của hai số phức liên hợp của nhau là một số thực.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12