Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 80 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm...

Câu hỏi 1 trang 80 Giải tích lớp 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Câu hỏi 1 trang 80 SGK Giải tích 12. Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Giải phương trình \({6^{2x – 3}} = 1\) bằng cách đưa về dạng \({a^{A(x)}} = {\rm{ }}{a^{B(x)}}\) và giải phương trình A(x) = B(x).

\({6^{(2x{\rm{ }} – {\rm{ }}3)}} = {\rm{ }}1{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}{6^{(2x{\rm{ }} – {\rm{ }}3)}} = {\rm{ }}{6^0} \Leftrightarrow {\rm{ }}2x{\rm{ }} – {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}x{\rm{ }} = {\rm{ }}{3 \over 2}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12