Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12: Bài 1. Nguyên...

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12: Bài 1. Nguyên hàm...

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12. b) \(F\left( x \right){\rm{ }} = \tan x \) vì \(\displaystyle \left( \tan x \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\). Bài 1. Nguyên hàm

Tìm hàm số \(F(x)\) sao cho \(F’(x) = f(x) \) nếu:

Quảng cáo

a) \(f(x)=3x^2\) với \(x ∈ (-∞; +∞)\);

b) \(\displaystyle f(x) = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\,\,;\,\,x \in ({{ – \pi } \over 2};{\pi  \over 2})\)

a) \(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^3}\) vì \({\rm{ }}({x^3})'{\rm{ }} = {\rm{ }}3{x^2}\)

b) \(F\left( x \right){\rm{ }} = \tan x \) vì \(\displaystyle \left( \tan x \right)'{\rm{ }} = {1 \over {{{\cos }^2 x}}}\)


Mục lục môn Toán 12