Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 71 Giải tích 12: Trong các hàm số...

Câu hỏi 2 trang 71 Giải tích 12: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?...

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?

\(\eqalign{
& a)\,y = {(\sqrt 3 )^x} \cr
& b)\,y = {5^{{x \over 3}}} \cr
& c)\,y = {x^{ – 4}} \cr
& d)y = {4^{ – x}} \cr} \)

Các hàm số mũ là \(y = {(\sqrt 3 )^x}\) với cơ số là \(\sqrt 3 \);   \(y = {5^{{x \over 3}}}\) với cơ số là \({5^{{1 \over 3}}}\); \(y = {4^{ – x}}\) với cơ số là \({4^{ – 1}}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12