Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ...

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12: Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 2. Cực trị của hàm số

a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không.

y = -2x + 1;

\(y = {{x{{(x – 3)}^2}} \over 3}\,\,\,(H.8)\)

Quảng cáo

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

a)

Hàm số y = -2x + 1 không có cực trị.

Hàm số \(y = {{x{{(x – 3)}^2}} \over 3}\) đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 3.

b) Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12