Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 75 Giải tích lớp 12: Theo TTHN

Câu hỏi 3 trang 75 Giải tích lớp 12: Theo TTHN...

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Tìm đạo hàm của hàm số: \(y = \ln (x + \sqrt {(1 + {x^2})} )\)

\(\eqalign{
& y’ = {\rm{[}}\ln (x + \sqrt {1 + {x^2}} ){\rm{]’}} \cr
& {\rm{ = }}{{(x + \sqrt {1 + {x^2}} )’} \over {x + \sqrt {1 + {x^2}} }} = {{1 + {x \over {\sqrt {1 + {x^2}} }}} \over {x + \sqrt {1 + {x^2}} }} = {1 \over {\sqrt {1 + {x^2}} }} \cr} \)

Theo TTHN

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12