Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 95 Giải tích lớp 12: Hãy chứng minh...

Câu hỏi 4 trang 95 Giải tích lớp 12: Hãy chứng minh Tính chất 3....

Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12. Suy ra \(\int {\left[ {f\left( x \right) \pm g\left( x \right)} \right]dx} \) \( = \int {\left[ {F’\left( x \right) \pm G’\left( x \right)} \right]dx} \). Bài 1. Nguyên hàm

Hãy chứng minh Tính chất 3.

– Gọi \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right)\), \(G\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(g\left( x \right)\).

– Tìm nguyên hàm hai vế và kết luận.

Quảng cáo

Gọi \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(f\left( x \right)\), \(G\left( x \right)\) là một nguyên hàm của \(g\left( x \right)\).

Ta có \(f\left( x \right) = F’\left( x \right),g\left( x \right) = G’\left( x \right)\).

Suy ra \(\int {\left[ {f\left( x \right) \pm g\left( x \right)} \right]dx} \) \( = \int {\left[ {F’\left( x \right) \pm G’\left( x \right)} \right]dx} \) \( = \int {\left[ {F\left( x \right) \pm G\left( x \right)} \right]’dx} \) \( = F\left( x \right) \pm G\left( x \right) + C\)

Lại có \(\int {f\left( x \right)dx}  \pm \int {g\left( x \right)dx} \) \( = \int {F’\left( x \right)dx}  \pm \int {G’\left( x \right)dx} \) \( = F\left( x \right) \pm G\left( x \right) + C\).

Vậy \(\int {\left[ {f\left( x \right) \pm g\left( x \right)} \right]dx}  = \int {f\left( x \right)dx}  \pm \int {g\left( x \right)dx} \) (đpcm)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12