Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 8 trang 100 Giải tích lớp 12:  

Câu hỏi 8 trang 100 Giải tích lớp 12:  ...

Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12.  . Bài 1. Nguyên hàm

Cho \(P(x)\) là đa thức của \(x\). Từ Ví dụ 9, hãy lập bảng theo mẫu dưới đây rồi điền \(u\) và \(dv\) thích hợp vào chỗ trống theo phương pháp nguyên phân hàm từng phần.

 

\(\int {P\left( x \right){e^x}dx} \)

\(\int {P\left( x \right)\cos xdx} \)

\(\int {P\left( x \right)\ln xdx} \)

\(u\)

\(P\left( x \right)\)

 

 

\(dv\)

\({e^x}dx\)

 

 

 

Quảng cáo

 

 

\(\int {P\left( x \right){e^x}dx} \)

\(\int {P\left( x \right)\cos xdx} \)

\(\int {P\left( x \right)\ln xdx} \)

\(u\)

\(P\left( x \right)\)

\(P\left( x \right)\)

\(\ln x\)

\(dv\)

\({e^x}dx\)

\(\cos xdx\)

\(P\left( x \right)dx\)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12