Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 3 trang 49 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Minh có...

Bài 3 trang 49 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh...

Giải bài 3 trang 49 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Giải: Tuấn có số bưu ảnh là:

24 + 10 = 34 ( bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh