Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 107 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 10 trang 107 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 10 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải.

Ghi giá trị của các biểu thức ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột phải.

Biểu thức

Giá trị

\(\left| { – 3} \right|\)

 

\(\left| {9 – 8} \right|\)

 

\(\left| {4 – 4} \right|\)

 

\(\left| { – 5} \right| + \left| { – 9} \right|\)

 

\(\left| { – 7} \right| – \left| 4 \right|\)

 

\(\left| {\left| { – 5} \right|} \right|\)

 

\(\left| { – 2} \right| + \left| { – 3} \right| + \left| { – 4} \right|\)

 

\(\left| 5 \right| + \left| { – 10} \right| + \left| { – 15} \right|\)

 

\(\left| { – 8} \right|.\left| 2 \right|\)

 

\(\left| { – 4} \right|.\left| { – 5} \right|\)

 

\(\left| {18} \right|:\left| { – 2} \right|\)

 

\(\left| { – 20} \right|:\left| 4 \right|\)

 

 

Quảng cáo

Biểu thức

Giá trị

\(\left| { – 3} \right|\)

3

\(\left| {9 – 8} \right|\)

1

\(\left| {4 – 4} \right|\)

0

\(\left| { – 5} \right| + \left| { – 9} \right|\)

14

\(\left| { – 7} \right| – \left| 4 \right|\)

3

\(\left| {\left| { – 5} \right|} \right|\)

5

\(\left| { – 2} \right| + \left| { – 3} \right| + \left| { – 4} \right|\)

9

\(\left| 5 \right| + \left| { – 10} \right| + \left| { – 15} \right|\)

30

\(\left| { – 8} \right|.\left| 2 \right|\)

16

\(\left| { – 4} \right|.\left| { – 5} \right|\)

20

\(\left| {18} \right|:\left| { – 2} \right|\)

9

\(\left| { – 20} \right|:\left| 4 \right|\)

5Chia sẻ