Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền chứ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào cột bên phải để đánh giá các câu ở cột bên trái...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 10 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền chứ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào cột bên phải để đánh giá các câu ở cột bên trái đúng hay sai.

Điền chứ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào cột bên phải để đánh giá các câu ở cột bên trái đúng hay sai.

Stt

Phát biểu

Đánh giá

1

Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

 

2

Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

 

3

Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

 

4

Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

 

5

Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

 

6

Nếu a là một số nguyên thì (+a) lớn hơn (-a).

 

7

Nếu a là một số nguyên thì \({a^2} > a.\)

 

 

Quảng cáo

Stt

Phát biểu

Đánh giá

1

Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Đ

2

Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

Đ

3

Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

Đ

4

Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

S

5

Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

Đ

6

Nếu a là một số nguyên thì (+a) lớn hơn (-a).

S

7

Nếu a là một số nguyên thì \({a^2} > a.\)

SChia sẻ