Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 14 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 14 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AB = 12cm, AC = 3cm, BD = 6cm....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 14 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AB = 12cm, AC = 3cm, BD = 6cm.

Đề bài

Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AB = 12cm, AC = 3cm, BD = 6cm.

a) D có là trung điểm của AB không ? Vì sao ?

b) C có là trung điểm của AB không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

a) Trên tia BA có hai điểm D và A mà \(BD < BA\; (6cm < 12cm)\) \( \Rightarrow \) D nằm giữa A và B

Quảng cáo

Ta có: \(AD + DB = AB.\) Do đó \(AD = AB – DB = 12 – 6 = 6 (cm)\)

Ta có D nằm giữa A và B, \(AD = DB \;(= 6cm)\) \(\Rightarrow \) D là trung điểm của AB

b) Trên tia AB có hai điểm C và D mà \(AC < AD (3cm < 6cm)\) \( \Rightarrow \) C nằm giữa A và D

Ta có: \(AC + CD = AD\). Do đó \(CD = AD – AC = 6 – 3 = 3 (cm)\)

Ta có D nằm giữa A và D, \(AC = CD\; (= 3cm)  \Rightarrow \) C là trung điểm của đoạn thẳng AD

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...