Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 90 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 2 trang 90 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 2 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M.

b) Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Quảng cáo

A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36}

B = {0; 9; 18; 27; 36}

a) M = A ∩ B = {0; 18; 36}

b) M ⸦ A; M ⸦ BChia sẻ