Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm BCNN của:...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 5 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm BCNN của:

Tìm BCNN của:

a) 60 và 280

b) 84 và 108

c) 7 và 15

d) 144 ; 156 ; 252

e) 24 ; 120 ; 240.

a) 60 = 22.3.5; 280 = 23.5.7

BCNN(60; 280) = 23.3.5.7 = 840

Quảng cáo

b) 84 = 22.3.7; 108 = 22.33

BCNN(84; 108) = 22.33.7 = 756

c) 7 và 15 là hai số nguyên tố cùng nhau

Do đó BCNN(7; 15) = 7.15 = 105

d) 144 = 24.32; 156

           = 22.3.13; 252 = 22.32.7

BCNN(144; 156; 252) = 24.32.13.7 = 13104

e) 240 ⁝ 120; 240 ⁝ 24

Do dó BCNN(24; 120; 240) = 240Chia sẻ