Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 90 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 6 trang 90 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần ƯCLN ?...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 6 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần ƯCLN ?

Trong các số sau đây, BCNN gấp mấy lần ƯCLN ?

a) 66 ; 110 và 154

b) 42 ; 63 và 105.

a) 66 = 2.3.11; 110 = 2.5.11; 154 = 2.7.11

ƯCLN(66; 110; 154) = 2.11 = 22; BCNN(66; 110; 154) = 2.3.5.7.11 = 2310

Quảng cáo

Ta có 2310 : 22 = 105. Vậy BCNN gấp 105 lần ƯCLN

b) 42 = 2.3.7; 63 = 32.7; 105 = 3.5.7

ƯCLN(42; 63; 105) = 3.7 = 21;

BCNN(42; 63; 105) = 2.32.7 = 126

Ta có 126 : 21 = 6. Vậy BCNN gấp 6 lần ƯCLNChia sẻ